Missie050 en buurtwerk

Wat is Missie050?

Missie050 is het netwerk van Groningers, organisaties en kerken dat zich inzet voor de bloei van Groningen. We versterken burennetwerken in wijken, gaan sociaal onrecht tegen en werken aan een inclusieve stad. Missie050 heeft daarmee een christelijke identiteit. 

Missie050 is ontstaan vanuit Groningse kerken verbonden met het Evangelisch Contact Groningen (ECG), Raad van Kerken Groningen (RVK) en het Diaconaal Platform Groningen (DPG). Ons bestaansrecht ligt in de sociale infrastructuur verbeteren tussen kerk en wijk. Kwartiermakers is gevraagd dit op te zetten en te coördineren. 

Wat is onze visie?

Onrecht 
De opeengestapelde crises raken de sociaaleconomisch zwakke wijken bovenmatig. Armoede en eenzaamheid zijn steeds groter wordende maatschappelijke problemen. Kwetsbare groepen worden nog meer kwetsbaar. Tegelijkertijd bespeuren we bij alle generaties een verlangen naar meer samenhang. Missie050 is diaconaal gedreven: onrecht willen we samen aanpakken. 

De wijk als logisch verband 
Buurtbewoners vormen een (potentiële) gemeenschap. Deze burennetwerken bouwen is in onze individualistische samenleving een uitdaging. Het levert ook veel op! In economische termen kun je veel problemen opsommen die met een goed netwerk voorkomen kunnen worden. Andere levensgebieden zijn evenzo belangrijk. 

Op wijkniveau spelen alle stedelijke problematiek zich af, of kent er zijn oorsprong. Denk aan (thuis)prostitutie, schuldenproblematiek, (kinder)armoede, illegale vluchtelingen, integratie van nieuwkomers, alcoholmisbruik, enzovoorts. De wijk is een logische plek om aan duurzame oplossingen te werken. 

Beweging van diakenen 
Diaconaat is hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Diaconaat is een taak die is toevertrouwd aan alle volgelingen van Christus. Missie050 maakt diaconaat praktisch voor kerkleden zodat diaconaat een levensstijl wordt en inpasbaar is in het dagelijkse leven. 

Dienstbaar aan ontwikkeling 
Mensen zijn hun problemen niet. Diaconaat is nooit bedoeld om noodhulp te blijven verlenen; noodhulp kan in een moment van crisis van belang zijn. Gelijkwaardigheid in de relatie is van evident belang. Het accent ligt daarom op de ontwikkeling van wijkbewoners. Alle mensen hebben talenten. In relatie tot de ander kunnen talenten ontdekt, herkend en ontwikkeld worden. We willen bestaande en nieuwe initiatieven ondersteunen. 

Samen 
We gaan samen op zoek naar de bloei van de wijk (Jeremia 29:7) waardoor ook binnen het Lichaam van Christus heelheid ontstaat (oecumene). Samenwerken met niet-christelijke partners is even natuurlijk. We zijn allen gemaakt als zonen en dochters Gods. Gestalte geven aan Bijbelse woorden, zien wij daarmee niet exclusief als de taak van christenen maar van de hele stad. In verbondenheid met Hem en in verbondenheid met elkaar. Missie050 werkt al nauw samen met Present, Humanitas, Link050, gemeente Groningen, WIJ Groningen, studentenverenigingen zoals Navigators, Ichthus, Albertus en Vindicat en diverse stichtingen die onder de koepel van Kwartiermakers functioneren. 

Doelstellingen
In de komende jaren richten wij ons op drie pijlers: 

  1. Versterken van burennetwerk 
  2. Ontdekkingsproces naar eigen kracht
  3. Verbinden op stedelijk niveau

Versterken van burennetwerk
De aanpak van Missie050 onderscheidt zich van andere aanpakken doordat het zich richt op het actief betrekken en mobiliseren van christenen vanuit alle gezindten in de buurt om zich samen, met elkaar en met de buurtbewoners, voor elkaar en de wijk in te zetten. Het bekrachtigde burennetwerk komt ten goede aan iedereen in de wijk. In vijf jaar willen we in alle wijk van Groningen aanwezig zijn. In 2020 is Missie050 begonnen in Selwerd en Vinkhuizen; in 2021 zal dit op verzoek van de gemeente Groningen Wijert en Beijum zijn. 

Ontdekkingsproces naar eigen kracht
We initiëren of sluiten aan bij een ontdekkingsproces naar de eigen kracht van de wijk. We brengen mensen samen, scouten talenten en helpen deze te ontwikkelen. We zijn op zoek naar hoe we assets uit de wijk in kunnen zetten voor de bloei van haar bewoners. Zoals bijvoorbeeld het project Sociaal Tuinieren van Present een asset is voor de wijk Vinkhuizen omdat hierdoor eenzaamheid wordt verminderd en de wijk groener wordt.

Verbinden op/naar stedelijk niveau 
Op stedelijk niveau zet Missie050 zich in voor:

  • het signaleren van noden, het ophalen van ervaring en kennis binnen gremia als DPG en het verbinden van organisaties 
  • noodhulpprojecten als versterking van samenredzaamheid van wijken zoals Kerst050 en Heel Groningen Helpt
  • het onderhouden van stedelijk netwerk die ten bate komt aan de bloei van de stad en de wijken 

Ontdek meer over het buurtwerk